متشکریم!

به زودی بهترین مربیان من باهات تماس میگیرن و نقشه راهو بهت میگن که دقیقا باید چه مسیری رو طی کنی. چه کاری باید و چه کاری رو نباید انجام بدی!